Informacje na temat ?rodków bezpiecze?stwa i sposobu post?powania w przypadku wyst?pienia powa?nych awarii


Tensis Sp. z o.o. ze wzgl?du na ilo?ci znajduj?cych si? na jej terenie niebezpiecznych materia?ów chemicznych, zosta?a zaliczona do grupy zak?adów o du?ym ryzyku wyst?pienia powa?nej awarii przemys?owej.
Zak?ad produkcyjny w Brzegu Dolnym zosta? zg?oszony Dolno?l?skiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Pa?stwowej Stra?y Po?arnej oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony ?rodowiska we Wroc?awiu.
W celu zminimalizowania ryzyka wyst?pienia awarii przemys?owej oraz ograniczenia jej ewentualnych skutków Tensis Sp. z o.o. posiada wdro?ony system bezpiecze?stwa.

  Informacje na temat ?rodków bezpiecze?stwa - Tensis
Ogólne Warunki Zakupu Surowców Tensis Sp. z o.o.


Od 01.01.2014 r. w naszej firmie obowi?zuj? nowe zasady zakupu surowców.

  Ogólne Warunki Zakupu Surowców Tensis Sp. z o.o.

  General Terms and Conditions of Purchase of Raw Materials Tensis Sp. z o.o.
REACH

Registration Evaluation Authorisation of Chemicals
Rozporz?dzenie  REACH obejmuje substancje chemiczne w postaci w?asnej, jako sk?adnik preparatu lub wyrobu, z którego s? uwalniane w sposób zamierzony.
Rozporz?dzenie zast?puje liczne akty prawne UE i stanowi uzupe?nienie innych regulacji prawnych dotycz?cych ochrony ?rodowiska i bezpiecze?stwa.

?  Jakie s? cele?
?  Jakie substancje podlegaj? rejestracji?
?  Kogo dotyczy rozporz?dzenie w sprawie REACH?
?  Jakie s? nast?pstwa?

czytaj wi?cej »
Tensis Sp. z o.o.

Producent wyrobów chemicznych dla ró?nych ga??zi przemys?u
Nasza firma jest wyspecjalizowanym producentem ?rodków chemicznych dla przemys?u lekkiego i ci??kiego. G?ównym celem Tensis jest dostarczenie innowacyjnych rozwi?za?.

"Jeste?my po to, aby naszymi produktami chemicznymi zaspokaja? wymagania klientów, dbaj?c przy tym o ?rodowisko naturalne".

Sprawd? nasze referencje.

czytaj wi?cej »


Tensis Sp. z o.o. | ul. Sienkiewicza 4 | 56-120 Brzeg Dolny | tel.: (71) 794 36 64 | fax: (71) 794 20 64 | e-mail: tensis@tensis.pl